دانشکده فيزيک
دانشگاه صنعتی شریف

 

NAME
WEB ADDRESS
acousticlab http://physics.sharif.edu/~acousticlab
advanced http://physics.sharif.edu/~advanced
advancelab http://physics.sharif.edu/~advancelab
adv-stat-mech http://physics.sharif.edu/~adv-stat-mech
applicants-iissqi-08 http://physics.sharif.edu/~applicants-iissqi-08
appliedphysics http://physics.sharif.edu/~appliedphysics
astronomy http://physics.sharif.edu/~astronomy
astrophysics http://physics.sharif.edu/~astrophysics
blackholes2018 http://physics.sharif.edu/~blackholes2018
ced http://physics.sharif.edu/~ced
celab http://physics.sharif.edu/~celab
cep http://physics.sharif.edu/~cep
cft http://physics.sharif.edu/~cft
chaos http://physics.sharif.edu/~chaos
cmech http://physics.sharif.edu/~cmech
compphys http://physics.sharif.edu/~compphys
contemporaryphys http://physics.sharif.edu/~contemporaryphys
cosmicrays http://physics.sharif.edu/~cosmicrays
cosmology http://physics.sharif.edu/~cosmology
cosmology-intro http://physics.sharif.edu/~cosmology-intro
education http://physics.sharif.edu/~education
elecmag http://physics.sharif.edu/~elecmag
electrolab2 http://physics.sharif.edu/~electrolab2
electromagnetism http://physics.sharif.edu/~electromagnetism
electronics http://physics.sharif.edu/~electronics
farhangi http://physics.sharif.edu/~farhangi
genphys1 http://physics.sharif.edu/~genphys1
genphys2 http://physics.sharif.edu/~genphys2
gen.phys3 http://physics.sharif.edu/~gen.phys3
genphyslabs1 http://physics.sharif.edu/~genphyslabs1
genphyslabs2 http://physics.sharif.edu/~genphyslabs2
gr http://physics.sharif.edu/~gr
hep http://physics.sharif.edu/~hep
higgs http://physics.sharif.edu/~higgs
hpc http://physics.sharif.edu/~hpc
iicqi http://physics.sharif.edu/~iicqi
iicqi-10 http://physics.sharif.edu/~iicqi-10
iicqi-12 http://physics.sharif.edu/~iicqi-12
iicqi14 http://physics.sharif.edu/~iicqi14
iicqi16 http://physics.sharif.edu/~iicqi16
iicqi-2010 http://physics.sharif.edu/~iicqi-2010
iicqi.visatravel http://physics.sharif.edu/~iicqi.visatravel
iissqi-08 http://physics.sharif.edu/~iissqi-08
labservice http://physics.sharif.edu/~labservice
laserlab http://physics.sharif.edu/~laserlab
lensing http://physics.sharif.edu/~lensing
mathphys http://physics.sharif.edu/~mathphys
mp http://physics.sharif.edu/~mp
mrl http://physics.sharif.edu/~mrl
msm17 http://physics.sharif.edu/~msm17
nanolab http://physics.sharif.edu/~nanolab
ncl http://physics.sharif.edu/~ncl
ness http://physics.sharif.edu/~ness
nest http://physics.sharif.edu/~nest
ons http://physics.sharif.edu/~ons
opticlab http://physics.sharif.edu/~opticlab
pam http://physics.sharif.edu/~pam
particles http://physics.sharif.edu/~particles
phdphy http://physics.sharif.edu/~phdphy
phy3 http://physics.sharif.edu/~phy3
phylabs http://physics.sharif.edu/~phylabs
physics4 http://physics.sharif.edu/~physics4
physics_lab3 http://physics.sharif.edu/~physics_lab3
physics_lab4 http://physics.sharif.edu/~physics_lab4
qc http://physics.sharif.edu/~qc
qmech http://physics.sharif.edu/~qmech
quantum1 http://physics.sharif.edu/~quantum1
quantummechanics http://physics.sharif.edu/~quantummechanics
quantum_mechanics http://physics.sharif.edu/~quantum_mechanics
researchour http://physics.sharif.edu/~researchour
scqm http://physics.sharif.edu/~scqm
service-lab http://physics.sharif.edu/~service-lab
softmatter http://physics.sharif.edu/~softmatter
solidstatelab http://physics.sharif.edu/~solidstatelab
sot http://physics.sharif.edu/~sot
speclab http://physics.sharif.edu/~speclab
sperel http://physics.sharif.edu/~sperel
spin http://physics.sharif.edu/~spin
statphys http://physics.sharif.edu/~statphys
stlab http://physics.sharif.edu/~stlab
stochastic_processes http://physics.sharif.edu/~stochastic_processes
studentsgroup http://physics.sharif.edu/~studentsgroup
surface http://physics.sharif.edu/~surface
takaneh http://physics.sharif.edu/~takaneh
thermalphysics http://physics.sharif.edu/~thermalphysics
thermodynamics http://physics.sharif.edu/~thermodynamics
tweezers http://physics.sharif.edu/~tweezers
vac3 http://physics.sharif.edu/~vac3
waves http://physics.sharif.edu/~waves
worldcup http://physics.sharif.edu/~worldcup
zharfa http://physics.sharif.edu/~zharfa


اطلاعات بيشتر
راهنمايی به روز رسانی سايت

ارسال نظرات و پيشنهادات
 
:  آدرس پست الکترونیکی


Email: support@physics.sharif.edu         
 
 
Web: http://physicscourses.sharif.edu/ &

http://physcourses.sharif.edu/