به نام خالق دانایی

 

به صفحه شخصی علی خرشاد خوش آمدید

درس اپتیک :

منابعی که برای درس و تمرین ها می تواند مفید باشد :

1. OPTICS by Eugene Hecht, 4th Edition

2. Introduction to Optics by Frank L. Pedrotti, Second Edition

3. Fundamentals of Photonics by B.E.A. Saleh, Second Edition

1.     سری اول تمرین ها (مهلت تحویل : 93/12/06)

2.     سری دوم تمرین ها (مهلت تحویل : 93/12/06)

3.     سری دوم تمرین ها-پرایم (مهلت تحویل : 93/12/13)

4.     سری سوم تمرین ها (مهلت تحویل : 93/12/13)

5.     سری چهارم تمرین ها (مهلت تحویل:93/12/20)

6.     سری پنجم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/01/19)

7.     سری ششم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/01/26)

8.     سری هفتم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/02/02)

9.     سری هشتم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/02/16)

10.سری نهم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/02/23)

11.سری دهم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/02/30)  - این هفته بعد از حل تمرین ها به مدت 30 دقیقه از فصل قطبش کوئیز خواهیم داشت.

12. سری یازدهم تمرین ها (مهلت تحویل : 94/03/06)  - این هفته بعد از حل تمرین ها به مدت 30 دقیقه از فصل تداخل کوئیز خواهیم داشت.