بسم الله الرّحمن الرّحیم

حسین طاهریان فرد  

دانشجوی دکترای فیزیک گرایش ماده چگال

 hoseintaherian26@yahoo.com :پست الکترونیکی

نمرات آزمایشگاه فیزیک پایه 2 ترم تابستان

گروه یک

گروه دو