Sharif University of Technology Department of Physics
Department of Physics

Sharif University of Technology

Physics Email

تقدیر از استاد برگزیده‌ی آموزشی دانشکده فیزیک

آقای دکتر علی‌اکبر ابوالحسنی، عضو هیات علمی دانشکده‌ی فیزیک توسط معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان استاد برگزیده‌ی آموزشی در رشته‌ی فیزیک در سال ۹۹ معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده‌ی فیزیک کسب این عنوان ارزشمند را به ایشان صمیمانه شادباش می‌گوید.