Phone map

نقشه شماتیک شماره تلفن های دانشکده فیزیک
اتاق استادان 4554 اتاق شورا دکتر منصوری 4508 دکتر گلشنی 4507 قطب علمی فیزیک دکتر ارفعی 4505 دکتر روحانی 4506 دکتر اردلان 4504 سایت‌طبقه‌پنجم 4509
سرویس راه پله
آبدارخانه خانم مقدم 4501 دفتر مدیریت خانم یعقوبی 4503 دکتر وساقی 4520 دکتر اخوان 4510
راه پله طبقه پنجم
   
طبقه 5 اطاق استادان 4554 دکتر منصوری 4508 دکتر گلشنی 4507 دکتر ارفعی 4505 دکتر روحانی 4506 دکتر اردلان 4504 سایت طبقه پنجم (دانشجویان دکتری) 4509
طبقه 5
امین اموال خانم مدرسی 4548 دفتر دانشکده خانم مقدم 4501 مدیریت دانشکده دکتر مهدوی خانم غلامی 4558 معاونت دانشکده خانم یعقوبی 4503 دکتر وساقی 4520 دکتر محمد اخوان 4510
   
طبقه 4 آز تحقیقاتی لیزر و فیزیک پزشکی 4521 آز تحقیقاتی لیزر 4526 دکتر صدیقی 4526 آز تحقیقاتی پرتوهای کیهانی 4515 طبقه 4
دفتر زیراکس و انتشارات (آقای رامهرمزی) 4562 دکتر رحیمی تبار 4551 دکتر ایرجی زاد 4513 دکتر مهدوی 4517 دکتر هدایتی 4518 دکتر امجدی 4511 دکتر مشفق 4516 دکتر انواری 4512 دکتر صمیمی 4514 دکتر بهمن آبادی 4528
   
طیقه 3 کتابخانه فیزیک 4530 سایت طبقه سوم (خانم عبادی) 4529 طبقه 3
دکتر معمارزاده 4553 دکتر اجتهادی 4525 دکترصدوقی 4522 دکتر جعفری 4524 دکتر کریمی پور 4533 دکتر رضاخانی 4523 دکتر امید اخوان 4564 دکتر تقوی نیا 4532 دکتر مقیمی 4569 دکتر راهوار 4531
   
طبقه 2 آز لایه های نازک و فیزیک سطح 4534 آز تحقیقاتی لایه های کربنی 4535 آز تحقیقاتی اسپاترینگ 4536 اساتید مدعو (دکتر نفری) 4519 آز تحقیقاتی ESCA/AES و SEM 4555 از تحقیقاتی مغناطیس 4544 طیقه 2
دکتر بهرامپور 4527 آز تحقیقاتی شیمی فیزیک 4556 آز تحقیقاتی لایه نشانی لیزر 4566 آز مشترک آنالیز و تهیه مواد 4561 دکتر لنگری 4572 دکتر خسروآبادی 4571
   
طبقه 1 آز آموزشی لیزر و اپتیک 4538 آز تحقیقاتی نانوذرات و پوشش های نانو متری 4570 آز الکترونیک و مسئول ساختمان (آقای حسین زاده) 4540 آز حالت جامد 4540 آز فیزیک جدید و پیشرفته 4539 طبقه 1
   
همکف آز فیزیک پایه 1 (خانم صمیمی) 4547 آز فیزیک پایه 2 (خانم دکتر محمدی) 4543 همکف
اتاق دانشجویان دکتری مسئول دفتر فیزیک پایه (خانم ذوالفقاری) 4563
   
زیرهمکف آمفی تئاتر 4557 آزالکتروآکوستیک آز تحقیقاتی اپتیک 4549 کارگاه مکانیک و مسئول ساختمان(آقای کیان پیشه) 4546 زیرهمکف
اتاق مسئول انبار اتاق سرور
نظرات خود را در مورد این صفحه با مسئول سایت در میان بگذارید
 

Phone list

شماره تلفن های دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
شماره اتاق شماره تلفن
نمابر دانشکده 66022711
526 دفتر دانشکده (خانم مقدم، خانم مدرسی) 4501-4502- 66005410- 66029161
524 مدیر مالی اداری، کارشناس آموزشی - پژوهشی تحصیلات تکمیلی (خانم یعقوبی) 4503
524 کارشناس آموزشی - پژوهشی تحصیلات تکمیلی (خانم غلامی) 4558
E29 مسئول دفتر فیزیک پایه (خانم ذوالفقاری) 4563
410 دفتر زیراکس و انتشارات (آقای رامهرمزی) 4562
526 امین اموال (خانم مدرسی) 4548
U25 کارگاه مکانیک و مسئول ساختمان (آقای کیان پیشه) 4546
312 کتابخانه فیزیک 4530
322 سایت طبقه سوم (خانم عبادی) 4529
521 سایت طبقه پنجم (دانشجویان دکتری) 4509
512 اطاق استادان 4554
334 دکتر اجتهادی 4525
522 دکتر محمد اخوان 4510
329 دکتر امید اخوان 4564
520 دکتر اردلان 4504
518 دکتر ارفعی 4505
433 دکتر امجدی 4511
431 دکتر انواری 4512
436 دکتر ایرجی زاد 4513
238 دکتر بهرامپور 4527
429 دکتر بهمن آبادی 4528
327 دکتر تقوی نیا 4532
325 دکتر راهوار 4531
437 دکتر رحیمی تبار 4551
330 دکتر رضاخانی 4523
519 دکار روحانی 4506
333 دکترصدوقی 4522
418 دکتر صدیقی 4526
430 دکتر صمیمی 4514
331 دکتر جعفری 4524
232 دکتر خسروآبادی 4571
331 دکتر کریمی پور 4533
233 دکتر لنگری 4572
515 دکتر گلشنی 4507
432 دکتر مشفق 4516
335 دکتر معمارزاده 4553
326 دکتر مقیمی 4569
514 دکتر منصوری 4508
435 دکتر مهدوی 4517
523 دکتر وساقی 4520
434 دکتر هدایتی 4518
218 اساتید مدعو (دکتر نفری) 4519
E12 آز فیزیک پایه 1 (خانم صمیمی) 4547
E18 آز فیزیک پایه 2 (خانم دکتر محمدی) 4543
121 آز الکترونیک و مسئول ساختمان (آقای حسین زاده) 4540
112 آز آموزشی لیزر و اپتیک (خانم واثقی نیا) 4538
125-7 آز فیزیک جدید و پیشرفته (آقای محمدپور) 4539
212 آز لایه های نازک و فیزیک سطح (دکتر ایرجی زاد) 4534
U23 و U29 آز تحقیقاتی اپتیک (دکتر مهدوی) 4549
217 آز تحقیقاتی اسپاترینگ (دکتر مشفق) 4536
227 از تحقیقاتی مغناطیس (دکتر محمد اخوان) 4544
215 آز تحقیقاتی لایه های کربنی (دکتر وساقی) 4535
426 آز تحقیقاتی پرتوهای کیهانی (دکتر بهمن آبادی) 4515
235 آز مشترک آنالیز و تهیه مواد (دکتر تقوی نیا) 4561
417 آز تحقیقاتی لیزر (دکتر صدیقی) 4526
414 آز تحقیقاتی لیزر و فیزیک پزشکی (دکتر امجدی) 4521
221 آز تحقیقاتی ESCA/AES و SEM 4555
237 آز تحقیقاتی شیمی فیزیک (دکتر مشفق) 4556
115-117 آز تحقیقاتی نانوذرات و پوشش های نانو متری 4570
236 آز تحقیقاتی لایه نشانی لیزر (دکتر امید اخوان) 4566
121 آز حالت جامد (آقای حسین زاده) 4540
آمفی تئاتر دانشکده فیزیک 4557
صندوق پستی دانشکده 11155-9161
کد پستی دانشکده 1458889694