قابل توجه دانشجويان: نمرات آزمايشگاه فيزيك پایه 2

محاسبه نمره نهایی بر اساس نمره بندی  ذيل مي باشد:

نمره كار كلاسي و گزارش كار (9 نمره)          پرسش کوتاه (2 نمره)        امتحان  عملی (9 نمره)

                                             

  فرم بازبینی نمر ات آزمایشگاه فیزیک پایه 2

 نمرات آزمایشگاه فیزیک پایه 2

15:30-17:30

13:30-15:30

 

10-12

 

 

8-10

 

روزهای هفته

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C.D
  شنبه
A,B,C,D
 
A,B,C,D
A,B,C,D
یکشنبه
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
دوشنبه
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D
سه شنبه
A,B,C,D
A,B,C,D
چهار شنبه
 

 

معرفي آزمايشگاه

دستور کار آزمايشگاه

دستور کار تصويري

راهنمای نوشتن گزارش کار

مقررات آزمايشگاه

زمانبندی انجام آزمايشها

نحوه ارزشيابی

گروههای ثبت نامی

دستياران آزمايشگاه

نمره گزارش ها

مطالب خواندنی

نظرات و پيشنهادات

تاريخچه آزمايشگاههای پايه